Risk Management Capability

From CIPedia
Jump to navigation Jump to search

Definitions

European Definition

EU

Risk Management Capability means the ability of a Member State or its regions to reduce, adapt to or mitigate risks (impacts and likelihood of a disaster), identified in its risk assessments to levels that are acceptable in that Member State. [1] [2] Risk management capability is assessed in terms of the technical, financial and administrative capacity to carry out adequate: (a) risk assessments, (b) risk management planning for prevention and preparedness; and (c) risk prevention and preparedness measures.National Translations

Austria

Risikomanagementfähigkeit: die Fähigkeit eines Mitgliedstaats oder seiner Regionen zur Verringerung, zur Anpassung an oder zur Abschwächung der in seinen Risikobewertungen ermittelten Risiken (Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit einer Katastrophe) auf ein in diesem Mitgliedstaat annehmbares Maß. [3]Belgium

Risicobeheersingsvermogen: het vermogen van een lidstaat of van zijn regio’s om de in zijn risicobeoordelingen vastgestelde risico’s te beperken, zich er aan aan te passen of deze te verzachten, met name wat betreft de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan, tot een voor die lidstaat aanvaardbaar niveau. [3]

La capacité de gestion des risques est définie comme la capacité d’un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d’une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s’y adapter. [3]

Risikomanagementfähigkeit: die Fähigkeit eines Mitgliedstaats oder seiner Regionen zur Verringerung, zur Anpassung an oder zur Abschwächung der in seinen Risikobewertungen ermittelten Risiken (Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit einer Katastrophe) auf ein in diesem Mitgliedstaat annehmbares Maß. [3]Bulgaria

Способността за управление на риска: способността на държава членка или нейните региони за ограничаване, адаптиране или намаляване на рисковете (въздействието и вероятността за възникването на бедствие), установени в оценката на риска, до равнища, които са приемливи за тази държава членка. [3]Croatia

Sposobnost upravljanja rizicima: sposobnost države članice ili njezinih regija da rizike (učinke i vjerojatnost katastrofe), utvrđene u njezinim procjenama rizika, smanje, da im se prilagode ili da ih ublaže, na razine koje su prihvatljive u toj državi članici. [3]Cyprus

Η ικανότητα διαχείρισης κινδύνων: η ικανότητα κράτους μέλους ή των περιφερειών του να περιορίζει, να προσαρμόζει και/ή να μετριάζει τους κινδύνους (τις επιπτώσεις και την πιθανότητα μιας καταστροφής) που έχουν εντοπιστεί στις εκτιμήσεις κινδύνων, σε επίπεδα αποδεκτά για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. [3]Czech Republic

Schopnost zvládání rizik: schopnost členského státu nebo jeho regionů omezit rizika (dopadů a pravděpodobnosti katastrofy), určená v jeho posouzení rizik, přizpůsobit se těmto rizikům nebo je zmírnit, a to na úroveň v tomto členském státě přijatelnou. [3]Denmark

Risikostyringskapacitet: en medlemsstats eller dens regioners evne til at mindske, indrette sig efter eller modvirke de risici (virkninger og sandsynlighed for en katastrofe), der er identificeret i dens risikovurderinger, så de når niveauer, som kan accepteres i den pågældende medlemsstat. [3]Estonia

riskijuhtimissuutlikkus: liikmesriigi või selle piirkondade suutlikkus oma riskihindamistes kindlaks tehtud riske (õnnetuse mõjud ja tõenäosus) vähendada, eelkõige nendega kohaneda ja/või neid leevendada kõnealuses liikmesriigis vastuvõetaval tasemel. [3]Finland

Riskinhallintakyky: äsenvaltion tai sen alueiden kyvyksi vähentää tai lievittää riskinarvioinneissaan tunnistamiaan riskejä (katastrofin vaikutuksia ja todennäköisyyttä) kyseisessä jäsenvaltiossa hyväksyttävissä oleville tasoille, ja mukautua niihin. [3]France

La capacité de gestion des risques est définie comme la capacité d’un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d’une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s’y adapter. [3]Germany

Risikomanagementfähigkeit: die Fähigkeit eines Mitgliedstaats oder seiner Regionen zur Verringerung, zur Anpassung an oder zur Abschwächung der in seinen Risikobewertungen ermittelten Risiken (Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit einer Katastrophe) auf ein in diesem Mitgliedstaat annehmbares Maß. [3]Greece

Η ικανότητα διαχείρισης κινδύνων: η ικανότητα κράτους μέλους ή των περιφερειών του να περιορίζει, να προσαρμόζει και/ή να μετριάζει τους κινδύνους (τις επιπτώσεις και την πιθανότητα μιας καταστροφής) που έχουν εντοπιστεί στις εκτιμήσεις κινδύνων, σε επίπεδα αποδεκτά για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. [3]Hungary

Kockázatkezelési képesség: valamely tagállam vagy tagállami régió azon képessége, hogy a kockázatértékeléseiben azonosított kockázatokat (a katasztrófák következményeit és valószínűségét) csökkentse, azokhoz alkalmazkodjon, vagy azokat enyhítse oly módon, hogy azok az adott tagállamban elfogadhatónak tekintett szintűvé váljanak. [3]Ireland

Risk Management Capability means the ability of a Member State or its regions to reduce, adapt to or mitigate risks (impacts and likelihood of a disaster), identified in its risk assessments to levels that are acceptable in that Member State. [4] [5] Risk management capability is assessed in terms of the technical, financial and administrative capacity to carry out adequate: (a) risk assessments, (b) risk management planning for prevention and preparedness; and (c) risk prevention and preparedness measures.Italy

La capacità di gestione dei rischi è definita come la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. [3]Latvia

Riska pārvaldības spējas: dalībvalsts vai tās reģionu spējas līdz līmeņiem, kas ir pieņemami minētajā dalībvalstī, samazināt riskus (katastrofas sekas un iespējamību), kuri ir konstatēti tās riska novērtējumos, pielāgoties tiem vai mīkstināt tos. [3]Lithuania

Rizikos valdymo gebėjimai: valstybės narės arba jos regionų gebėjimas sumažinti savo rizikos vertinimuose nustatytą riziką (nelaimės poveikį ir tikimybę), prisitaikyti prie jos ar ją sušvelninti iki tai valstybei narei priimtino lygio. [3]Luxembourg

La capacité de gestion des risques est définie comme la capacité d’un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d’une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s’y adapter. [3]Madagascar

Dispositifs pour la gestion des risques et des catastrophes: Liaisons entre le Cabinet du Premier Ministre par le biais de divers niveaux de comités gouvernementaux pour la gestion des catastrophes, les équipes communautaires de réaction, le bureau national de gestion des catastrophes et le centre des operations d’urgence. [6]Malta

Kapaċità ta’ ġestjoni tar-riskju: l-kapaċità ta’ Stat Membru jew ir-reġjuni tiegħu li jnaqqsu jew itaffu r-riskji, (impatti u probabbiltà ta’ diżastru), identifikati fil-valutazzjonijiet tiegħu tar-riskju għal livelli li huma aċċettabbli f’dak l-Istat Membru. [3]Netherlands

Risicobeheersingsvermogen: het vermogen van een lidstaat of van zijn regio’s om de in zijn risicobeoordelingen vastgestelde risico’s te beperken, zich er aan aan te passen of deze te verzachten, met name wat betreft de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan, tot een voor die lidstaat aanvaardbaar niveau. [3]Poland

Zdolność zarządzania ryzykiem: umiejętność państwa członkowskiego lub jego regionów zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim. [3]Portugal

Capacidade de gestão de riscos: a capacidade de os Estados-Membros ou as suas regiões reduzirem, adaptarem ou minorarem para níveis neles aceitáveis os riscos, impacto e probabilidade de uma catástrofe, identificados nas suas avaliações de riscos. [3]Romania

Capabilitatea de management al riscurilor: capacitatea unui stat membru sau a regiunilor acestuia de a reduce, de a se adapta sau de a atenua riscurile (impactul și probabilitatea unui dezastru) identificate în cadrul evaluărilor proprii privind riscurile la niveluri acceptabile în statul membru respectiv. [3]Slovakia

Spôsobilosť na riadenie rizík: schopnosť členského štátu alebo jeho regiónov znížiť alebo zmierniť riziká, (vplyvy a pravdepodobnosť katastrofy), ktoré zistili na základe svojich posúdení rizík, a prispôsobiť sa im, a to do takej miery, ktorá je v danom členskom štáte prijateľná. [3]Slovenia

Zmožnost obvladovanja tveganja: sposobnost države članice ali njenih regij za zmanjšanje tveganj, prilagoditev na tveganja ali ublažitev tveganj (posledic in verjetnosti nesreč), ugotovljenih v njenih ocenah tveganja, na ravni, ki so sprejemljive za to državo članico. [3]Spain

La capacidad de gestión de riesgos: la capacidad de un Estado miembro o de sus regiones de reducir, mitigar o adaptarse a los riesgos, en concreto sus efectos y probabilidad de una catástrofe, detectados en sus evaluaciones de riesgos en niveles que sean aceptables en ese Estado miembro. [3]Sweden

Riskhanteringsförmågan: förmågan hos en medlemsstat eller dess regioner att minska, anpassa sig till eller begränsa risker (konsekvenser och sannolikhet), som identifierats i dess riskbedömningar till en nivå som är godtagbar i den medlemsstaten. [3]United Kingdom

Risk Management Capability means the ability of a Member State or its regions to reduce, adapt to or mitigate risks (impacts and likelihood of a disaster), identified in its risk assessments to levels that are acceptable in that Member State. [7] [8] Risk management capability is assessed in terms of the technical, financial and administrative capacity to carry out adequate: (a) risk assessments, (b) risk management planning for prevention and preparedness; and (c) risk prevention and preparedness measures.See also

Notes

References